6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK)

UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:5/A, Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim TÜRKAN TEKSTİL GIDA VE TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yetkilileri ile Supsis Uygulaması üzerinden iletişime geçen kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimize ait Supsis Uygulaması üzerinden iletişime geçen kişilerin kişisel verileri elde etmektedir. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

KVKK 5/2.c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

İletişim Verisi

İletişime Geçilmesi İstenen Mesaj; Telefon Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikâyetlerin Takibi

KVKK 5/2.c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep/Şikâyetlerin Takibi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İletişim Verisi

Talep ve Şikayetler; Telefon Numarası

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim Verisi

Talep ve Şikayetler; Telefon Numarası

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK 9/1 Açık Rıza

İletişim Verisi

İletişime Geçilmesi İstenen Mesaj; Telefon Numarası

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması

KVKK 9/1 Açık Rıza

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

Uygulama Üzerinden İletişimin Sağlanması

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte, Supsis Uygulaması üzerinden iletişim kurulması yönteminin seçilmesi nedeniyle kişiler açık rızaları ile kişisel verilerini aktarmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Adli ve İdari Yargı Mercileri, Yetkilendirilmiş Avukatlar

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Verisi (Talep ve Şikayetler; Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

Talep Üzerine Yetkili Kişi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Adli ve İdari Merciler

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Verisi (Talep ve Şikayetler; Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

Supsis Uygulaması

Uygulama üzerinden iletişimin sağlanması

İletişim Verisi (İletişime Geçilmesi İstenen Mesaj; Talep ve Şikayetler, Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İletişim E-posta Adresi: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR