KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz, Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:5/A, Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim TÜRKAN TEKSTİL GIDA VE TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, Binamızda uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir. Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ

İŞLEME AMAÇLARI

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

CCTV Kamera Görüntü Kaydı

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması, , Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi , Taşınabilir Malların Güvenliğinin Sağlanması, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

CCTV Kamera Görüntü Kaydı

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde aşağıda yer verilen taraflara aktarılabilecektir.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Amacı

Aktarılan Veri

Adli ve İdari Yargı Mercileri, Yetkilendirilmiş Avukatlar

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (CCTV Kamera Görüntü Kaydı)

Yetkili Kişi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Adli ve İdari Merciler

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi (CCTV Kamera Görüntü Kaydı)

V. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Tarafımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer verilen madde kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre tarafımıza iletebilirsiniz.

ile yapılabilir:

  • Yazılı olarak,
  • Güvenli elektronik imza ile,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
  • Mobil imza ile,
  • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

  • Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İletişim E-posta Adresi: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR