6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

Çerez ("Çerez") Aydınlatma Metni

I. Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak sokak No:5/A Bahçelievler/İstanbul mukim, veri sorumlusu sıfatını haiz TÜRKAN TEKSTİL GIDA VE TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. unvanlı şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları Şirketimiz web adresinde yer verilmektedir.

II. Çerez Çeşitleri

Şirketimizin https://www.soylustore.com/ alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

III. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler, gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgilerini toplama amacıyla kullanılan çerezler (Çerez) hakkında bilgi hizmeti ilk defa kullanıldığında web sitesinde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. 

Şirketimiz web sayfasından zorunlu ve performans çerezlerinin kullanımı ile söz konusu olabilmektedir. Söz konusu çerezler yoluyla elde edilen kişisel verleriniz ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

Şirketimiz tarafından Gezinme bilgileri toplanan kullanıcılardan elde edilen veriler esas alınarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının yer verilen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak açılır pencerede reklam ve pazarlama çerezlerini aktif hale getirmek suretiyle açık rıza veren potansiyel kullanıcıların ilgisini çekebilecek bilgilendirme hizmetlerinin sağlanması amacıyla tanıtım reklam teknolojisini” yalnızca bu kullanıcılar bakımından devreye alınacaktır.

IV. Sitemizde Kullanılan Çerez Tipleri ve İşleme Amaçları

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. https://www.soylustore.com/  adresinde kullanılan çerezlere aşağıda yer verilmiştir. Çerez işleme amaçlarına ve işlemeye dayanak hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Çerez Adı

Çerezi Oluşturan

Süre

Açıklama

Türü

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

TicimaxReferer

Platform

7 gün

 

Performans

Kullanıcının siteye nereden yönlendirildiği bilgisinin tutulduğu çerezdir.

 

ReklamKaynagi

Platform

7 gün

 

Performans

Kullanıcının siteye hangi reklam kaynağından yönlendiği bilgisinin tutulduğu çerezdir.

 

_gat

Google Analytics

1 dakika

Bu çerez Google Universal Analytics ile ilişkilidir.

Performans

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

 

_ga_R9C9L0PYRY

Google Analytics

2 yıl

Bu çerez, Google Analytics tarafından oturum durumunu kontrol etmek için kullanılır

Performans

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

 

_ga

Google Analytics

2 yıl

 

Performans

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

 

_gid

Google Analytics

1 gün

 

Performans

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

 

_ga_7MNJFEPPX6

Google Analytics

2 yıl

 

Performans

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

 

_gat_UA-203671337-1

Google Analytics

1 dakika

 

Performans

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

 

SonZiyaretEdilenUrunler

Platform

7 gün

 

Performans

Kullanıcıyı satın alma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünlerin tutulduğu çerezdir

 

productComparison

Platform

7 gün

 

Performans

Ürün karşılaştırma özelliği sunulan sitelerde, karşılaştırılan ürün idlerinin tutulduğu çerezdir.

 

Ticimax_Member_Data 

Platform

Tarayıcı Süresi

 

Performans

Kullanıcıya ait kayıt bilgilerinin hashlenmiş bir şekilde tutulduğu çerezdir.

 

Ticimax_Cart_SessionID

Platform

Tarayıcı Süresi

 

Performans

Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulduğu çerezdir

 

CultureSettings

Platform

Tarayıcı Süresi

 

Performans

Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu çerezdir.

 

TiciPushNotification 

Platform

30 gün

 

Performans

Kullanıcıya gösterilen push bildirimleri ile ilgili teknik verilerin tutulduğu çerezdir.

(gösterim durumu vb.)

 

ticimax_PopupSettings 

Platform

30 gün

 

Performans

Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu çerezdir .

(gösterim durumu vb.)

 

Smart Widgets Kodu

Revotas

30 gün

 

Performans

   

E-commerce Tracking Kodu

Revotas

30 gün

 

Performans

İlgili kod web sitesinde alışveriş yapan veya alışverişini yarıda bırakan kullanıcıların takibi için kullanılır. Bu kod ile birlikte alışveriş statüsüne yönelik iletişim planı sağlanabilir.

 

Revotrack Kodu

Revotas

30 gün

Performans

E-mail iletişimi sağlandıktan sonra ilgili e-maile tıklayan ve alışveriş yapan kullanıcıların takibi yapılır. Böylece e-mail iletişimi ile başlayan satin alma döngüsü takip edilir.

Web Push Kodu

Revotas

30 gün

Performans

Kullanıcıların abone ol bildirimlerine izin vererek bildirim almasını sağlayan çerezdir. Kullanıcı özelinde ID oluşturularak ilgili cihaz işaretlenir ve anlık olarak bildirim iletilmesini sağlar.

V. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve/veya hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılmaktadır.

VI. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

  • Yazılı olarak,
  • Güvenli elektronik imza ile,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
  • Mobil imza ile,
  • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvuru kolaylığı olması amacıyla Şirketimiz web sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle de bildirebilecektir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR