6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KANUN”)

UYARINCA

SANTRAL AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:5/A, Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim TÜRKAN TEKSTİL GIDA VE TURİZM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; telefon yoluyla iletişime geçen kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Şirketimizin santral numarasından tarafımızı arayan kişilerden görüşme esnasında kişisel veriler elde edilmekte ve hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla da bu görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen kişisel veriler işbu aydınlatma metninde belirtilen kapsamda işlenmektedir. 

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebep

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amaçları

KVKK 5/2.c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kimlik Verisi

Ad Soyad

Talep / Şikayetlerin Takibi

KVKK 5/2.c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Müşteri İşlem Verisi

Talep ve Şikayetler

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İletişim Verisi

Telefon Numarası

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Verisi

Ad Soyad

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Müşteri İşlem Verisi

Talep ve Şikayetler

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim Verisi

Telefon Numarası

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik Verisi

Ad Soyad

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Müşteri İşlem Verisi

Talep ve Şikayetler

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK 5/2.f- Veri sorumlusunun meşru menfaati

İletişim Verisi

Telefon Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK 5/2.f- Veri sorumlusunun meşru menfaati

Kimlik Verisi

Ad Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde aşağıda yer verilen taraflara aktarılabilecektir.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Amacı

Aktarılan Veri

Yetkili Kişi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Adli ve İdari Merciler

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Verisi (Telefon Numarası), Kimlik Verisi (Ad Soyad), Müşteri İşlem Verisi (Talep ve Şikayetler)

V. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Tarafımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer verilen madde kapsamındaki taleplerinizi, aşağıda belirtilen şekillerde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak veya https://www.soylustore.com/basvuru-formu web adresinde yer alan formu doldurmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

  • Yazılı olarak,
  • Güvenli elektronik imza ile,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
  • Mobil imza ile,
  • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

  • Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

İletişim E-posta Adresi: [email protected]

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR